İ Z B A Ş

MENÜ

KVKK Aydınlatma Metni

İzbaş İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla İzbaş İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebebi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda gösterilen kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) dahilinde; İzbaş İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu ve bu verilerin işlenme amaçlarının detaylarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.

A. KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları (Kişi Grupları)

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Çalışan

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Tedarikçi Yetkilisi

Hissedar/Ortak

Ziyaretçi

Tedarikçi Çalışanı

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Veli / Vasi / Temsilci

Habere konu kişi

Çalışan Adayı

Stajyer

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form - Belge

Belge Aslı

E-Posta - Yurtdışı

E-Posta - Yurtiçi

Hard Copy

Belge Yönetim Yazılımı

Muhasebe Programı

Excel Programı

Web Tabanlı Yazılım

Özel Entegrasyon Programı

El yazısı

Yazılım Programı - Yurtiçi

Bilgisayar Ortamı

Şifreli Dosya

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Diğer - Fesih İşlemlerinin Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Diğer - İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Hukuki Sebepler

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Kanunlarda Öngörülmesi Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı

B. DİĞER KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları (Kişi Grupları)

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kamu Görevlisi

Raportör

Santral - Telefon Çağrı Görüşmesi Tarafı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Doktor

İşyeri Hekimi

İnternet Sitesi Ziyaretçi

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form - Belge

Belge Aslı

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Kanunlarda Öngörülmesi Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dahilinde, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

A. KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Aktarım Yapılan Taraflar

KİŞİ GRUPLARI

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Çalışan

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Tedarikçi Yetkilisi

Hissedar/Ortak

Ziyaretçi

Tedarikçi Çalışanı

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Veli / Vasi / Temsilci

Habere konu kişi

Çalışan Adayı

Stajyer

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Tedarikçiler

Diğer - Mali Müşavir - Muhasebe

Diğer - Hukuk Müşaviri

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Diğer - Şirket Vekili, Mali Müşavir

Tedarikçiler

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Yasal Yükümlülük

Mahkeme Emri

 

Hukuki Sebepler

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Yükümlülük ve taahhütlerin yerine getirilmesi için zorunlu olması

Yasal Düzenleme

 

B. DİĞER KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Aktarım Yapılan Taraflar

KİŞİ GRUPLARI

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Kamu Görevlisi

Raportör

Santral - Telefon Çağrı Görüşmesi Tarafı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Doktor

İşyeri Hekimi

İnternet Sitesi Ziyaretçi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Diğer - Şirket Vekili, Mali Müşavir

Tedarikçiler

Diğer - Hukuk Müşaviri

Diğer - Mali Müşavir - Muhasebe

 

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Yasal Yükümlülük

 

Hukuki Sebepler

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Yasal Düzenleme

Yükümlülük ve taahhütlerin yerine getirilmesi için zorunlu olması

 

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Haklarınızı kullanmak için, www.izbas.net adresinde bir örneği bulunan veya Veri Sorumlusu adresinden fiziken alabileceğiniz, ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;

 • İzmir Serbest Bölgesi Panaz Mevkii Maltepe Köyü Menemen/İZMİR adresi (Veri Sorumlusu adresi) sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak “izbas@hs01.kep.tr” adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla gönderebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

İzbaş İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirket

İZBAŞ'ta Yatırım Yapmak İstiyorum

İZBAŞ'ın profesyonel ekibi size İzmir Serbest Bölgesinde yatırım yapmak için ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi vermeye hazırdır.

Formu doldurmak için tıklayınız

İZBAŞ İZMİR SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİ A. Ş. © 2022 | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.