İ Z B A Ş

MENÜ

Vizyonumuz

Dünya standartlarında bir serbest bölge olarak gelişmek.

Misyonumuz

Gereksinim ve beklentilerin karşılandığı bir ortamda kurumsal gelişim sağlayarak, yerli ve yabancı yatırımcıların verimli bir şekilde faaliyet göstereceği uygun ortamı hazırlamak, bölgeye yatırımcı çekmek ve kalkısmasına hizmet etmektir.

Politikalarımız

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN AMACI, KAPSAMI VE KONUNUN YÖNETİM TARAFINDAN BENİMSENMESİ

İZBAŞ kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul etmektedir. Bilgi; iş faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşır ve uygun bir şekilde korunması gerekir. İZBAŞ, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ISO 27001 standardını uygulayarak kurumsal bilginin Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik ile ilgili ortaya çıkabilecek riskleri ve bu risklerin etkilerini en aza indirmeyi amaçlar.

Bu politika İZBAŞ Genel Müdür’ü tarafından onaylanmıştır.

İZBAŞ özellikle aşağıda belirtilen konuların yerine getirilmesini benimsemiştir:

 • İZBAŞ bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanmasını
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetilmesini,
 • Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamayı,
 • Bilgi Güv​enliği Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için sürekli iyileştirme fırsatlarının değerlendirmeyi ve çalışmalarını gerçekleştirmeyi,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmeyi,
 • Bu politikaya bağlı diğer alt prosedürlerin Bilgi İşlem Sorumlusu tarafından hazırlanmasını ve yayınlanmasını.

İZBAŞ’ın Bilgi Güvenliği Politikaları, ister tam zamanlı, ister yarı zamanlı, daimi ya da sözleşmeli olsun, İZBAŞ bilgilerini veya iş sistemlerini kullanan tüm İZBAŞ personeli için, coğrafi konumdan veya iş biriminden bağımsız olarak geçerli ve zorunludur. Bu sınıflandırmalara girmeyen ve İZBAŞ bilgilerine erişim gereği olan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ve bunların bağlı destek personeli gibi tüm kişilerin, bu politikanın genel ilkelerine ve uymak zorunda oldukları diğer güvenlik sorumluluklarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır.

 

TÜM ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

Bilgi Güvenliği’nin ve bu politikanın amacı, bilgilerin ve tüm destek iş sistemlerinin, süreçlerinin ve uygulamalarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak, sürdürmek ve yönetmektir. Bunun anlamı; İZBAŞ’a ait bilgilerin yetkili ellerde kalması; bilgilerin eksiksiz, doğru ve kullanılabilir durumda olmasının sağlanması; ve bilgilerin ve sistemlerin gerektiğinde kullanıma hazır olmasının sağlanmasıdır. Bu nedenle tüm İZBAŞ ve çalışanları konumları veya görevleri ne olursa olsun işlerini, bilgilerin İZBAŞ bünyesinde korunmasını gözetecek biçimde yapmaktan sorumludur.

İZBAŞ‘a ait bilgilerin eksiksiz, doğru ve kullanılabilir durumda hazır olmasının sağlanmasının yanı sıra tüm İZBAŞ personeli, Personel Yönetmeliği Kurallarında belirtilen gizli bilgilerin korunması ve İZBAŞ İş Ahlakı İlkelerine de uymak zorundadır.

İZBAŞ; Kişisel Verilerin Korunması Yasasında belirtilen önlemleri almayı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tam uyumlu çalışmayı taahhüt eder.

POLİTİKA SAHİPLİĞİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİNDE REHBERLİK SAĞLANMASI

Bu politikanın ve tüm standartların ve diğer destekleyici belgelerin ve eğitim faaliyetlerinin işlevsel sahipliği Bilgi İşlem Sorumlusu tarafından yürütülecek aynı zamanda politikanın tüm İZBAŞ bünyesinde uygulanmasıyla ilgili olarak tavsiye kaynağı ve rehber olacaktır.

Bilgi İşlem Sorumlusu tüm çalışanların, Bilgi Güvenliği konularıyla ilgili uygun bilinçlenme düzeyinin oluşmasını sağlayacak uygun eğitimleri almalarını temin edecek ve genel olarak bilgi güvenliği olaylarının ele alınmasında rehberlik edecektir. Gerekli olduğunda bu politikanın ayrıntılı standartlar, prosedürler ve süreçlerle desteklenmesini ve bunların gerek doğdukça kullanıma hazır olmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu politika gereklerinin tüm çalışanlara (daimi veya dönemsel) ve tüm yüklenici personeline aktarılmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır.

Bilgi İşlem Sorumlusu, Bilgi Güvenliği ile ilgili genel yönetim çerçevesinin oluşturulmasından ve sürekliliğinin sağlanmasından ve bu politikanın, güncel olarak yaşamasını ve İZBAŞ’ın işle ilgili gerekliliklerini veya bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin karşı karşıya olduğu risk ortamındaki ya da tehditlerdeki değişimleri yansıtmaya devam etmesini temin edecek şekilde devamlı gözden geçirilmesinden sorumlu olacaktır.

Bilgi Güvenliği politikaları İZBAŞ bilgi varlıklarının karşı karşıya olduğu güncel riskleri yansıtması amacıyla yapılan varlık ve risk güncellemelerine paralel olarak yılda en az bir defa gözden geçirilirler. Yeni riskleri ve risklerde meydana gelen değişiklikleri kontrol altında tutmak için Bilgi Güvenliği Politikaları yeni gerekli eklemeler yapılarak güncellenir. Ayrıca herhangi bir İZBAŞ çalışanı Bilgi Güvenliği Politikaların gelişmesi ve İZBAŞ’ın ihtiyaç duyduğu kontrolleri daha iyi yansıtması amacıyla politikaların değiştirilmesi konusunda Bilgi İşlem Sorumlusu’na talepte bulunabilir. Yapılan talepler Bilgi İşlem Sorumlusu tarafından ele alınır ve değerlendirilir.

Bilgi Güvenliği Politikası ilkeleri, İZBAŞ İnsan Kaynaklarının Personel Yönetmeliği Kurallarına paralel uygulanmalıdır. Çalışanlar ayrıca Bilgi Güvenliği Politikasının farkında olmaktan ve bu ilkelere uymaktan sorumludur.

DENETLEME VE POLİTİKALARA UYULMASI VE UYULMAMA DURUMLARININ ÇÖZÜMLENMESİ

Her birim yöneticisi Bilgi Güvenliği Politikasına uyumun sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve sistemi gözetlemekten birinci derece sorumludur.

Bilgi İşlem Sorumlusu başta Bilgi Güvenliği Politikası olmak üzere yayınlanmış olan tüm politika ve prosedürler ile ilgili standartlara uyumun periyodik olarak denetiminden ve ilgililere raporlanmasından sorumludur.

Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri, İZBAŞ’ın risklere karşı ihtiyaç duyulan kontrollerin uygulanmaması neticesinde zarar görmesine, ayrıca yeni Türk Ceza Kanuna göre de cezai sorumluluk doğurmasına ve maddi zararların tazmini sorumluluğuna sebep olabilecektir. Dolayısıyla söz konusu ihlal aynı zamanda İZBAŞ Disiplin Prosedürü ihlali olup disiplin cezası sonucunu doğurabilir. Gerek gözetim, gerek denetim, gerekse ihbar sonucu tespit edilen Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri istihdama son verilmesine hatta Adli ve Cezai yasal işlemler başlatılmasına varıncaya kadar gidebilecek şirket içi disiplin cezaları ile sonuçlanabilecektir.

Bu politikanın uygulanması konusunda hep birlikte çalışılması, bilgilerimizin ve itibarımızın sürekli olarak korunmasına ve işimizin başarısının devamlılığının sağlanmasına yardımcı olacaktır.


HEDEFLER

İZBAŞ Bilgi Güvenliği, İZBAŞ’ın itibarının, güvenilirliğinin, bilgi varlıklarının korunması, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin mümkün olan en az kesinti ile devam etmesi amacıyla,

 • Bilgi sistemlerinin sürekliliğini tam olarak sağlamayı,
 • Çalışanların bilinç, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyum düzeylerini en üst seviyeye çıkarmayı,
 • Üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uygunluğun tam olarak tesis edilmesini sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarını en aza indirmeyi ve bunları öğrenme fırsatına çevirmeyi,
  • Bilginin yasalara tam uyumlu üretilmesini, erişim sağlanmasını ve saklanmasını,
  • En güncel ve etkin teknik güvenlik kontrolleri uygulamayı hedefler.

Her bir İZBAŞ çalışanı bu hedeflere katkı sağlamaktan sorumludur.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BİLİNCİYLE HAREKET EDEREK, GELECEK NESİLLERE YAŞANILABİLİR BİR ÇEVRE BIRAKMAKTIR.

 • Çevre konusunda faaliyette bulunan ve çevre politikalarımızın gerçekleştirilmesine yardım edecek tüm toplum kesimlerini, tedarikçilerimizi “ortağımız” kabul ederiz.
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini (çevreye verdiğimiz geçici ve sürekli rahatsızlıklar, vb.) tespit eder, bunları en aza indirmek için yeni ölçütler, yöntemler geliştirir ve uygulanması için ilgili taraflar ile uygulama ve bilgi paylaşımında bulunuruz.
 • Çalışanlarımız ve ortaklarımızla bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak çevre bilincinin gelişmesini, çevrenin; İnsan, bitki varlığı(flora) ve hayvan varlığı (fauna) bazında korunmasını, enerji ve doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını sağlarız.
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek herhangi bir kaza veya acil durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirleri alıp uygularız.
 • Tüm yasal mevzuatı, bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bu gerekliliklere uymayı, çevresel performansı sürekli iyileştirmeyi ilke edinir, çevre yönetim performansımızı sürekli izler ve iyileştirmeye çalışırız.
 • Çevre ve toplum üzerindeki olumsuz çevre etkileri azaltır ve daha sağlıklı nesillerin, sağlıklıklı bir çevrede gelişmesine, kirlenmenin önlenmesine, atıkların ayrıştırılmasına ve bertarafına katkıda bulunuruz.
 • Çevre politikamızı üçüncü tarafların bilgisine açarız.

Kuruluşumuzun kapsamı içeriğinde gerçekleştirdiği hizmetlerinde;

 • İş sağlığı ve güvenliği politikalarımızın gerçekleştirilmesine yardım edecek kullanıcılarımızı, tüm toplum kesimlerini ve tedarikçilerimizi “ortağımız” kabul ederiz.
 • Serbest Bölge Kuruculuğu ve işleticiliği kapsamında yürütülen işlerden kaynaklanan İSG risklerinin belirler ve önlem alırız
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan Yasal şartları,  tehlikeleri ve riskleri tespit ederek İSG yönetim sistemi içinde tanımlamayı, uygulamayı, sürdürmeyi ve uygunluğunu periyodik olarak gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.
 • Gelişen teknolojiyi takip edip yeni iş sağlığı ve güvenliği ölçüt ve usulleri geliştirir, uygulanması için ilgili taraflar ve tüm çalışanlarımızla etkin bir bilgilendirme ve katılımcı bir yaklaşım sergileriz.
 • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumluluklarını ileterek alınacak kararlara aktif katılımlarını sağlarız.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı sürekli izleriz ve iyileştiririz.
 • Mevcut çalışma usullerini gözden geçirerek yeniler, iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek riskleri ortadan kaldırırız. Bu nedenle ana prensibimiz “ÖNCE İNSAN”dır.
 • Kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışanlarımızın sağlığının korunması için her türlü çabayı gösteririz.
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek herhangi bir kaza veya acil durumda oluşabilecek zararları en az düzeye indirecek tedbirleri alıp uygularız.
 • İSG Kurallarına üst düzeyde uyarak riskleri azaltıp, koruyucu ve önleyici tedbirler alarak sahamızda tüm çalışanlar ve ilgili taraflar için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlarız
 • İş sağlığı ve güvenliği politikamızı ilgili tüm tarafların bilgisine açarız.
 • Çevre politikamızı üçüncü tarafların bilgisine açarız.

Kuruluşumuzun faaliyet kapsamı Serbest bölge kurucu ve işleticiliği (Bölge kurucu ve işleticiliği “B.K.İ”, İşyeri kiralama ve Depoculuk) içeriğinde gerçekleştirdiği ürün ve hizmetlerinde;

İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. olarak Serbest Bölgeler Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde tüm çalışanları ile kullanıcılarımıza sağlıklı ve güvenli bir çevrede altyapı ile hizmetleri sağlarken;

 • Hizmetlerimizden faydalanacak ve politikalarımızın gerçekleştirilmesine yardım edecek tüm toplum kesimlerini “ortağımız” kabul eder ve müşteri memnuniyetini tüm faaliyetlerimizin ana amacı olarak görürüz.
 • Ulusal/Uluslararası standartlara, kanuni ve teknik mevzuatlara uyarak bu ölçütleri esas alırız.
 • Gelişen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda, hizmetlerimizi geliştirerek uygulanması için paylaşımda bulunuruz.
 • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılar, çalışan ve ortaklarımızla bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak top yekûn gelişmeye katkıda bulunuruz.
 • Faaliyetlerimizde her türlü milli ve insani değeri, iş etiğini ve ekonomik sürdürülebilirliği ön planda tutarız.
 • Faaliyet alanımızda marka olmayı ve böylece taraflarımızın güvenini kazanmayı amaçlarız.
 • Tüm faaliyetlerimizi ve uygulamalarımızı gözden geçirerek yeniler ve sürekli gelişmeyi sağlarız.

İzbaş İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR VE KAVRAMLAR

KVKK/Kanun

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

GDPR

EU (Avrupa Birliği) General Data Protection Regulation

Anayasa

9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Veri İşleyen

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu dışında ve veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi

İzbaş İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirket ve/veya İzbaş İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirket bağlı olduğu Veri Sorumlusu/iştiraklerinin, Kişi/İlgili Kişiler içinde bulunduğu çalışanları, müşterileri, iş ortakları, hissedarları, yetkilileri, potansiyel müşterileri, aday çalışanları, stajyerleri, ziyaretçileri, tedarikçileri, iş birliği içinde çalıştığı kurumların çalışanları, üçüncü kişiler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer kişiler gibi kişisel verisi işlenen gerçek kişiler.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. İşbu Politika nezdinde İzbaş İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirket bilgileri bundan sonra Veri Sorumlusu olarak anılacaktır.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Saklama/Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri (Hassas Veri)

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihli 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

KVK Kurulu / Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Politika

Veri Sorumlusu Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

Türk Ceza Kanunu

12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

Aydınlatma Yükümlülüğü

Veri sorumlusu kişisel verilerin elde edilmesinde ilgili kişilere; Veri Sorumlusu’nun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kvkk 11. maddesinde sayılan ilgili kişinin hakları konusunda bilgi vermesi.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)

Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından oluşturulan, veri sorumlularının kayıt oldukları, veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri veri kayıt sistemidir.

1. GİRİŞ

1.1. Amaç

Veri Sorumlusu olarak, Anayasal bir hak olarak düzenlenen, kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması konusunda, sorumluluğumuzun farkındayız ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde kullanımına önem veriyoruz.

Bu politikanın amacı İzbaş İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirket tarafından kişisel verileri 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyumlu bir şekilde işlemesini ve korumasını sağlamak için izlenecek yöntem ve ilkeleri düzenlemektir.

Bu şekilde Veri Sorumlusu tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir.

1.2. Kapsam

Bu politika, İzbaş İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır.

Bu politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Kişisel verileri Veri Sorumlusu tarafından işlenen gerçek kişileri kapsar. Bu Politika, hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmamaktadır.

Politika Kapsamında Verileri İşlenen Kişi Grupları

Çalışan

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Tedarikçi Yetkilisi

Hissedar/Ortak

Ziyaretçi

Tedarikçi Çalışanı

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Veli / Vasi / Temsilci

Habere konu kişi

Çalışan Adayı

Stajyer

Kamu Görevlisi

Raportör

Santral - Telefon Çağrı Görüşmesi Tarafı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Doktor

İşyeri Hekimi

İnternet Sitesi Ziyaretçi

İşbu Politika’nın uygulama kapsamının tamamı, yukarıda belirtilen ilgili kişi grubu kategorilerinde yer alan kişisel veri sahiplerinin tümünü kapsayacağı gibi; bir kısım hükümleri yalnızca belirli ilgili kişi gruplarına yönelik olabilecektir.

Bu politika, Veri Sorumlusu tarafından, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde, ilgili detaylı veri prosedürleri ile birlikte uygulanmaktadır.

1.3. Politika’nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

İşbu Politika kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda ulusal mevzuatta yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler ve veri güvenliği ilkeleri öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu olarak yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

2.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek ve Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Veri Sorumlusu, kişisel veri gizliliğine tabi olarak, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak, bu verilere hukuka aykırı erişimi engellemek, kayıp ve tahribatını önlemek, güvenli ortamlarda saklanması ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmek için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

2.1.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek ve Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler

Veri Sorumlusu tarafından kişisel veri gizliliğine tabi olarak, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak, bu verilere hukuka aykırı erişimi engellemek, kayıp ve tahribatını önlemek, güvenli ortamlarda saklanması ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

Teknik Tedbirler

Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır

Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır

Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır

Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır

Güvenlik duvarları kullanılmaktadır

Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır

Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır

Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır

Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır

Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir

Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir

Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır

2.1.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek ve Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler

Veri Sorumlusu tarafından kişisel veri gizliliğine tabi olarak, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak, bu verilere hukuka aykırı erişimi engellemek, kayıp ve tahribatını önlemek, güvenli ortamlarda saklanması ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

İdari Tedbirler

Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur

Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır

Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur

Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır

Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır

İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir

Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir

Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir

Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır

Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır

Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır

Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır

Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır

Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır

Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir

Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır

Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır

2.1.2. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Kişisel verilerin korunması planlamasını oluşturan kanuni düzenlemelerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli denetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tedbir denetiminin sonuçları, Veri Sorumlusu’nun iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

2.1.3. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Veri Sorumlusu’nun, işlediği kişisel verileri yetkisiz erişime, yasa dışı işlenmesine, ifşasına, kaybına, değiştirilmesine karşı koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla yetkisiz başkaları tarafından elde edilmesi, kullanılması halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

2.2. Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi; Bu Hakları Veri Sorumlusu’na İleteceği Kanalların Yaratılması ve Veri Sahiplerinin Taleplerinin Değerlendirmesi

Veri Sorumlusu, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Veri Sorumlusu olan tarafımıza iletmeleri durumunda talebin niteliğine göre başvuru en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret başvuran veri sahibinden alınacaktır.

Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

KVK Kanunu ile birtakım hassas kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlenmesi durumunda kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir.

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Veri Sorumlusu tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Veri Sorumlusu tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Veri Sorumlusu bünyesinde gerekli denetimler sağlanmakta konuya ilişkin ayrıca bir Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası oluşturulmaktadır.

2.4. İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Artırılması ve Denetimi

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

Veri Sorumlusu’nun iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır.

Veri sorumlusu’nun iş birimlerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik yürütülen eğitim sonuçları Veri Sorumlusu’na raporlanmaktadır. Veri Sorumlusu bu doğrultuda ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte ve gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Veri Sorumlusu olarak tarafımızca, ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak gerçekleştirilen eğitimler güncellenmekte ve yenilenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Veri Sorumlusu, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Veri Sorumlusu, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

Veri Sorumlusu, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.

Veri Sorumlusu, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Veri Sorumlusu; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Veri Sorumlusu kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacı dışında kullanmamaktadır.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Veri Sorumlusu; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Veri Sorumlusu, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Veri Sorumlusu kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Veri Sorumlusu kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Veri Sorumlusu, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Veri Sorumlusu öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Veri Sorumlusu tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Veri Sorumlusu tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

3.2. Kişisel Verilerin, KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartlarından Bir veya Birkaçına Dayalı ve Bu Şartlarla Sınırlı Olarak İşleme

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Veri Sorumlusu bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

3.3. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

Veri Sorumlusu ve KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Veri Sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Veri Sorumlusu bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Veri Sorumlusu, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirirken 6698 sayılı Kanun, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tebliği ile Kurum internet sayfasında yayınlanmış olan Kurul kararları ve Kurumca hazırlanmış olan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberine göre hareket etmektedir.

3.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Veri Sorumlusu tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Veri Sorumlusu tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise

veya

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından ayrıca bir politika Veri Sorumlusu tarafından oluşturulmaktadır.

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri Sorumlusu hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Veri Sorumlusu bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

3.5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması Şartları

Veri Sorumlusu meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise
 • Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

3.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri Sorumlusu gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise

veya

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler), kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

3.6. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Veri Sorumlusu hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

Bilişim hizmeti sunan firma uygulamalarının günümüzde yaygın olarak kullanılması sonucu anlık ileti ya da online iletişim kanalları üzerinden iletişimin kurulması yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar üzerinden olmaktadır. Bu nedenle bu platformlar aracılığı ile verilerin yurtdışına aktarılması söz konusudur.

Veri Sorumlusu tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusu’nun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır. Veri Sorumlusu bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

3.6.1. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması Şartları

Veri Sorumlusu meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusu’nun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir:

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Veri Sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise

3.6.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise

veya

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında aktarım yapılabilecektir.

4. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ

Veri Sorumlusu KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

4.1. Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

Veri Sorumlusu nezdinde, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Veri Sorumlusu meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak KVK Kanunu’nda başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyarak işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorizasyonu

Açıklama

Kimlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; (ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler)

İletişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler)

Finansal Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler)

Mesleki Deneyim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; (Veri Sorumlusu’nun Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre işlenen; diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, aday başvuru formları, referans görüşme bilgileri, iş görüşmesi bilgileri, transkript bilgileri gibi veriler. )

Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde veya Veri Sorumlusu ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya Veri Sorumlusu’nun ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin adli sicil kaydı gibi verileri )

Lokasyon Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ; (kişisel veri sahibinin iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, ürün ve hizmetlerinin kullanımı sırasında veya çalışanların araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat verileri v.b.)

Görsel/İşitsel Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; (fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler)

Özlük Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (; Veri Sorumlusu ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri)

Sağlık Bilgileri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde; sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak veya Veri Sorumlusu ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya Veri Sorumlusu’nun ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin ve/veya aile bireylerinin Sağlık Raporu, Engelli vergi muafiyet belgeleri, sigorta belgeleri, askerlik durum belgesi gibi sağlık verileri)

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun hukuki süreçleri, alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, gelen giden evraklar, dava dosyaları gibi bilgiler. )

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.)

Risk Yönetimi Bilgileri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen veriler.)

Müşteri İşlem Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet çek bilgisi, sipariş bilgisi, talep bilgisi, teklif, hizmet numarası gibi bilgiler. )

Pazarlama Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler)

İşlem Güvenliği Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun faaliyetlerini yürütürken, gerek Kişisel Veri Sahibi’nin gerekse de Veri Sorumlusu’nun teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğine ilişkin işlenen IP Adres bilgileri, İnternet Sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi kişisel veriler)

Araç Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen (Araç Plakası, Araç Plakası, Zimmetlenen Araç Bilgisi, Araç Plakası, Araç Plakası) gibi verileri.

Çalışan Aile Bireyi ve Yakını Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen (Çalışan 1. Derece Akraba Bilgisi, Çalışan 1. Derece Akraba Bilgisi, Çalışan Aile Bireyleri Kimlik ve Adres Bilgileri, Çalışan 1. Derece Akraba Bilgisi, Çalışan Aile Bireyleri Kimlik ve Adres Bilgileri, Çalışan 1. Derece Akraba Bilgisi, Çalışan Aile Bireyleri Kimlik ve Adres Bilgileri, Çalışan 1. Derece Akraba Bilgisi, Çalışan Aile Bireyleri Kimlik ve Adres Bilgileri, Çalışan 1. Derece Akraba Bilgisi, Çalışan Aile Bireyleri Kimlik ve Adres Bilgileri) gibi verileri.

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri Sorumlusu KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Veri Sorumlusu ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Veri Sorumlusu tarafından işlenmesi
 • Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenmesinin Veri Sorumlusu veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması
 • Veri Sorumlusu tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.

Bu kapsamda Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

İşleme Amaçları

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Fesih İşlemlerinin Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Veri Sorumlusu tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

4.3. Kişisel Verilerin Saklanması

4.3.1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Veri Sorumlusu, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Veri Sorumlusu tarafından belirlenen saklama süreleri aşağıda belirtilmiştir:

Veri Kategorisi

Saklama Süresi

Kimlik

Veri işleme amacının sona ermesinden itibaren 10 yıl

Veri işleme amacının sona ermesinden itibaren 1 yıl

İş akdinin sona ermesinden itibaren 15 yıl

Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Depolama kapasitesi kadar

Faaliyetin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 2 yıl

Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Faaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

İşleme Amacının Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 1 yıl

Pandemi bitimi itibari ile 6 ay

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 10 yıl

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 5 yıl

2 Yıl

İletişim

Veri işleme amacının sona ermesinden itibaren 10 yıl

Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

İş akdinin sona ermesinden itibaren 15 yıl

Faaliyetin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Faaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 1 yıl

İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 10 yıl

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 5 yıl

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 2 yıl

1 Yıl

Araç Bilgisi

Veri işleme amacının sona ermesinden itibaren 10 yıl

Faaliyetin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

İş akdinin sona ermesinden itibaren 15 yıl

İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Finans

Veri işleme amacının sona ermesinden itibaren 10 yıl

Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

İş akdinin sona ermesinden itibaren 15 yıl

Faaliyetin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Faaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Mesleki Deneyim

Veri işleme amacının sona ermesinden itibaren 10 yıl

İş akdinin sona ermesinden itibaren 15 yıl

Faaliyetin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 1 yıl

1 Yıl

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Veri işleme amacının sona ermesinden itibaren 10 yıl

Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 1 yıl

İş akdinin sona ermesinden itibaren 15 yıl

Lokasyon

Veri işleme amacının sona ermesinden itibaren 10 yıl

İş akdinin sona ermesinden itibaren 15 yıl

İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 5 yıl

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Veri işleme amacının sona ermesinden itibaren 10 yıl

İş akdinin sona ermesinden itibaren 15 yıl

Depolama kapasitesi kadar

İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Faaliyetin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

Özlük

Veri işleme amacının sona ermesinden itibaren 10 yıl

İş akdinin sona ermesinden itibaren 15 yıl

Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 1 yıl

1 Yıl

Sağlık Bilgileri

Veri işleme amacının sona ermesinden itibaren 10 yıl

Faaliyetin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

İş akdinin sona ermesinden itibaren 15 yıl

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 1 yıl

Pandemi bitimi itibari ile 6 ay

İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Hukuki İşlem

İş akdinin sona ermesinden itibaren 15 yıl

Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Fiziksel Mekân Güvenliği

Depolama kapasitesi kadar

45 gün

İş akdinin sona ermesinden itibaren 15 yıl

Risk Yönetimi

İş akdinin sona ermesinden itibaren 15 yıl

Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Faaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Veri işleme amacının sona ermesinden itibaren 10 yıl

Müşteri İşlem

İş akdinin sona ermesinden itibaren 15 yıl

Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Faaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 10 yıl

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 2 yıl

Veri işleme amacının sona ermesinden itibaren 10 yıl

Çalışan Aile Bireyi ve Yakını Bilgisi

İş akdinin sona ermesinden itibaren 15 yıl

Pazarlama

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 10 yıl

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 5 yıl

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 2 yıl

Veri işleme amacının sona ermesinden itibaren 10 yıl

İşlem Güvenliği

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 2 yıl

İşleme amacının sona ermesinden itibaren 5 yıl

Veri işleme amacının sona ermesinden itibaren 10 yıl

2 Yıl

Bu kapsamda kişisel veriler Kanunlar çerçevesinde öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan asgari saklama süreleri kadar saklanmaktadır:

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Veri Sorumlusu’nun o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Veri Sorumlusu’nun uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye Veri Sorumlusu’na ait Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Veri Sorumlusu’nun belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Veri Sorumlusu’na yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

4.3.2. Kişisel Verilerin Saklanmasında Sorumluluk ve Görev Dağılımları

Veri Sorumlusu’nun tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının artırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

4.3.3. Saklama Ortamları

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Veri Sorumlusu tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

Saklama Ortamları

Bilgisayar

Kilitli Arşiv Dolabı

İşletme Sunucusu

Kilitli Dolap

Hard Disk

Arşiv Dolabı

Yurtdışı E-posta Sunucusu

Yurtiçi E-posta Sunucusu

Server

Arşiv Odası

Excel Programı

Yazılım Programı - Yurtiçi

Kağıt

Defter

Flash Bellek

Yurtiçi Sunucu

Şifreli Dosya

Erişim Kısıtlı Dosya

5. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON

Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Kategorisi ve Açıklaması

Veri Sahibinin İşlenen Kişisel Verileri Kategorisi

Çalışan
(Veri Sorumlusu ile arasında iş sözleşmesi olan gerçek kişiler)

Kimlik

İletişim

Lokasyon

Özlük

Hukuki İşlem

Fiziksel Mekân Güvenliği

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Araç Bilgisi

Sağlık Bilgileri

Risk Yönetimi

Finans

Mesleki Deneyim

Çalışan Aile Bireyi ve Yakını Bilgisi

İşlem Güvenliği

Pazarlama

Ürün veya Hizmet Alan Kişi
(Veri Sorumlusu ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Veri Sorumlusu iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında Veri Sorumlusu’nun iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler)

Kimlik

İletişim

Araç Bilgisi

Finans

Hukuki İşlem

Fiziksel Mekân Güvenliği

Müşteri İşlem

Risk Yönetimi

Tedarikçi Yetkilisi
(Veri Sorumlusu’na tedarik sözleşmesi ile bağlı bulunan Veri Sorumlusunu temsile yetkili gerçek kişiler)

Kimlik

İletişim

Finans

Mesleki Deneyim

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Özlük

Sağlık Bilgileri

Hukuki İşlem

Risk Yönetimi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Müşteri İşlem

Fiziksel Mekân Güvenliği

Hissedar/Ortak
(Veri Sorumlusu’nun hissedarı gerçek kişiler)

Kimlik

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İletişim

Fiziksel Mekân Güvenliği

Hukuki İşlem

Risk Yönetimi

Finans

Mesleki Deneyim

Ziyaretçi
(Veri Sorumlusu’nun sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler)

Kimlik

Fiziksel Mekân Güvenliği

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Sağlık Bilgileri

İşlem Güvenliği

Tedarikçi Çalışanı
(Veri Sorumlusu’na tedarik sözleşmesi ile bağlı bulunan Veri Sorumlusu ile aralarında iş sözleşmesi bulunan gerçek kişiler)

Fiziksel Mekân Güvenliği

Kimlik

İletişim

Mesleki Deneyim

Sağlık Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Finans

Lokasyon

İşlem Güvenliği

Pazarlama

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
(Veri Sorumlusu ile ileride oluşacak hukuki ilişkiye temel olmak üzere Veri Sorumlusu iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında Veri Sorumlusu’nun iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler)

Fiziksel Mekân Güvenliği

Kimlik

İletişim

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Sağlık Bilgileri

Müşteri İşlem

Pazarlama

Lokasyon

İşlem Güvenliği

Veli / Vasi / Temsilci
(Veri Sorumlusu ile hukuki ilişki içinde olan gerçek veya tüzel kişilik adına hareket etmeye yetkili kişi/kişiler)

Kimlik

İletişim

Finans

Hukuki İşlem

Habere konu kişi
(Hakkında haber yapılan kişi)

Kimlik

İletişim

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Çalışan Adayı
(Veri Sorumlusu’na herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Veri Sorumlusu incelemesine açmış olan gerçek kişiler)

Kimlik

İletişim

Özlük

Mesleki Deneyim

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Hukuki İşlem

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Sağlık Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği

Stajyer
(Veri Sorumlusu’na stajyerlik ilişkisi içinde olan gerçek kişiler)

Kimlik

İletişim

Özlük

Mesleki Deneyim

Sağlık Bilgileri

Kamu Görevlisi
(Diğer kişi grupları)

Kimlik

İletişim

Raportör
(Diğer kişi grupları)

Kimlik

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Santral - Telefon Çağrı Görüşmesi Tarafı
(Diğer kişi grupları)

Kimlik

İletişim

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
(Diğer kişi grupları)

Kimlik

İletişim

Mesleki Deneyim

Doktor
(Diğer kişi grupları)

Kimlik

Mesleki Deneyim

İşyeri Hekimi
(Diğer kişi grupları)

Kimlik

Mesleki Deneyim

İnternet Sitesi Ziyaretçi
(Diğer kişi grupları)

İşlem Güvenliği

Pazarlama

6. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan veri kategorisi bazındaki aktarma sebepleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı alıcı gruplarına aktarabilir:

Veri Kategorisi

Aktarım Sebebi

Alıcı Grubu

Yurtiçi

Yurtdışı

Yurtiçi

Yurtdışı

Kimlik

Yasal Yükümlülük

Mahkeme Emri

 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Hukuk Müşaviri

Tedarikçiler

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Şirket Vekili, Mali Müşavir

Mali Müşavir - Muhasebe

Tedarikçiler

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

İletişim

Yasal Yükümlülük

Mahkeme Emri

 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Şirket Vekili, Mali Müşavir

Tedarikçiler

Mali Müşavir - Muhasebe

Hukuk Müşaviri

Tedarikçiler

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Araç Bilgisi

Yasal Yükümlülük

 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Hukuk Müşaviri

 

Finans

Yasal Yükümlülük

Mahkeme Emri

 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Mali Müşavir - Muhasebe

Tedarikçiler

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Tedarikçiler

Mesleki Deneyim

Yasal Yükümlülük

Mahkeme Emri

 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Tedarikçiler

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

 

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Yasal Yükümlülük

 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Tedarikçiler

 

Lokasyon

Yasal Yükümlülük

 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Yasal Yükümlülük

 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Hukuk Müşaviri

Tedarikçiler

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Tedarikçiler

Özlük

Mahkeme Emri

Yasal Yükümlülük

 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Tedarikçiler

 

Sağlık Bilgileri

Mahkeme Emri

Yasal Yükümlülük

 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Tedarikçiler

 

Hukuki İşlem

   

Tedarikçiler

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

Fiziksel Mekân Güvenliği

   

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Tedarikçiler

 

Risk Yönetimi

   

Tedarikçiler

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

 

Müşteri İşlem

   

Tedarikçiler

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Tedarikçiler

Çalışan Aile Bireyi ve Yakını Bilgisi

   

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Tedarikçiler

 

Pazarlama

   

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

İşlem Güvenliği

   

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

Yukarıda belirtilen aktarımda bulunulan alıcı gruplarının tanım ve kapsamı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine göre Veri Sorumlusundan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı tüm bakanlıklar, adli, idari kurum ve kuruluşlar ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemeleri, Yerel Mahkemeler ve diğer T.C. Mahkemeleri, TBMM daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesi, diğer idari ve mali kaza kurumları, İçişleri Bakanlığına bağlı Valilikler, Kaymakamlıklar, Emniyet Müdürlükleri, İlgili ülke Konsoloslukları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Maliye Bakanlığı’nın tüm merkez ve taşra teşkilat ve birimleri, Gümrük Müdürlükleri ve Başmüdürlükler, SGK, Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Tüm Kamu Bankaları ve velhasıl diğer her türlü yetkili kamu kurum ve kuruluşları)

Tedarikçiler

Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerini yürütürken Veri Sorumlusu’nun emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Veri Sorumlusu’na hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre Veri Sorumlusundan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri veya gerçek kişiler

7. KİŞİSEL VERİLERİN KANUNDAKİ İŞLEME ŞARTLARINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak işlediği kişisel veriler hakkında kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır.

7.1. Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

7.1.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda bu bölüm altında 7.1.2. başlığı içerisinde yer alan şartlar uygulanır.

Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

7.1.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yönelik işleme amacının (birincil işleme) dışındaki kişisel veri işleme faaliyetleri için (ikincil işleme) işbu başlığın 7.1.1.2 - 7.1.1.8’de yer alan şartlardan en az biri aranmakta; bu şartlardan biri yok ise, Veri Sorumlusu tarafından bu kişisel veri işleme faaliyetleri kişisel veri sahibinin bu işleme faaliyetlerine yönelik açık rızasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, kişisel veri sahiplerinin ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

7.1.1.2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

7.1.1.3. Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

7.1.1.4. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

7.1.1.5. Veri Sorumlusu’nun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri Sorumlusu, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

7.1.1.6. Kişisel veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

7.1.1.7. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

7.1.1.8. Veri Sorumlusu’nun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri verileri işlenebilecektir.

7.1.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Veri Sorumlusu tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

7.2. Bina, Tesis Girişleri ile Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

Veri Sorumlusu tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

Veri Sorumlusu tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Veri Sorumlusu binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Veri Sorumlusu tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

Kameralar iç alan ve dış alan kameraları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İç alan kameraları; lavabolar, odalar, soyunma kabinleri, oda içleri hariç olmak üzere, doğrudan çalışan ya da ziyaretçilerimizi çekmeyecek açı ile konumlandırılmıştır. Kameraların yerleri, izleme faaliyetinin minimum düzeyde ve izleme amacıyla sınırlı bir biçimde sürdürülebilmesi için özenle belirlenmiştir

7.2.1. Veri Sorumlusu Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyeti

Bu bölümde Veri Sorumlusu’nun kamera ile izleme sistemine ilişkin açıklamalar yapılacak ve kişisel verilerin, gizliliğinin ve kişinin temel haklarının nasıl korumaya alındığına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

Veri Sorumlusu, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; Veri Sorumlusu’nun ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

7.2.2. KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

Veri Sorumlusu tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Veri Sorumlusu, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

7.2.3. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

Veri Sorumlusu tarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Veri Sorumlusu, genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Veri Sorumlusu tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Veri Sorumlusu internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta (çevrimiçi politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır (yerinde aydınlatma).

7.2.4. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Veri Sorumlusu tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

7.2.5. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Veri Sorumlusu tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

7.2.6. Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Veri Sorumlusu’nun, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel verileri muhafaza süresi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri isimli 4.3. maddesinde yer verilmiştir.

Güvenlik kamerasından elde edilen görüntü kayıtları, silinme süresinden önce ceza soruşturmasına delil teşkil ettiğinin anlaşılması halinde, ceza soruşturmasına delil teşkil ediyorsa adli makama sunuluncaya kadar saklanmaktadır.

Güvenlik kamerasından elde edilen görüntü kayıtları, silinme süresinden önce hukuki uyuşmazlığa delil teşkil ettiğinin anlaşılması halinde 10 yıl saklanmaktadır.

7.2.7. İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Veri Sorumlusu çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

Veri Sorumlusu, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Veri Sorumlusu’nun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Bu çerçevede:

 • İşlemeye esas sözleşmenin sona ermesi veya hükümsüzlüğü,
 • Açık rızaya bağlı işleme faaliyetlerinde rızanın geri alınması,,
 • Veri Sahibinin silme-yok etme-anonim hale getirme başvurusunda bulunması ve bu başvurunun kabulü,
 • Veri Sahibinin başvuruda bulunması ve bu başvurunun reddi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilecek talebin karşılanması gerektiğine ilişkin karar,
 • Saklama süresinin sona ermesi,
 • Veri Sorumlusu bünyesinde gerçekleştirilen periyodik imha işlemleri,

neticesinde Veri Sorumlusu topladığı Kişisel Verileri silmekte, imha etmekte veya anonim hale getirmektedir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi bakımından Veri Sorumlusu detaylı olarak Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında ayrıca bir politika oluşturmaktadır.

9. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ METODOLOJİSİ

9.1. Veri Sahibinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

9.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

9.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 9.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 9.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

9.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri bu bölümün 9.1.1. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Veri Sorumlusu’na ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 • www.izbas.net adresinde bir örneği bulunan veya İzmir Serbest Bölgesi Panaz Mevkii Maltepe Köyü Menemen/İZMİR adresinden temin edebileceğiniz formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Veri Sorumlusu’nun İzmir Serbest Bölgesi Panaz Mevkii Maltepe Köyü Menemen/İZMİR adresine iletilebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

9.1.4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Veri Sorumlusu’nun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

9.2. Veri Sorumlusu’nun Başvurulara Cevap Vermesi

9.2.1. Veri Sorumlusu’nun Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün 9.1.3. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Veri Sorumlusu’na iletmesi durumunda Veri Sorumlusu talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Veri Sorumlusu tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

9.2.2. Veri Sorumlusu’nun Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

Veri Sorumlusu, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Veri Sorumlusu, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

9.2.3 Veri Sorumlusu’nun Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

Veri Sorumlusu aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

10. VERİ SORUMLUSU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

Veri Sorumlusu, işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt politikalar da oluşturabileceği gibi çalışanlar başta olmak üzere belli kişi gruplarına yönelik olarak ayrıca başka politikalar da oluşturmaktadır.

Veri Sorumlusu’nun iç kullanıma yönelik alt politikalarının esasları, ilgili olduğu ölçüde kamuoyuna açık politikalara yansıtılarak, ilgililerinin bu çerçevede bilgilenmesi ve Veri Sorumlusu’nun yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.

KVKK Politikamızı incelediğiniz teşekkür ederiz.

İzbaş İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi

İzmir Serbest Bölgesi Panaz Mevkii Maltepe Köyü Menemen/İZMİR

+90 (232) 842 63 11

info@izbas.net

www.izbas.net

Kalite Belgelerimiz

İZBAŞ’da Bütünleşik Yönetim Sistemi uygulanmakta; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2017 ve ISO 50001:2018 Belgeleri bulunmaktadır.

İzbaş - Kalite Belgelerimiz - Sertifika - 1

İzbaş - Kalite Belgelerimiz - Sertifika - 2

İzbaş - Kalite Belgelerimiz - Sertifika - 3

İzbaş - Kalite Belgelerimiz - Sertifika - 4

İzbaş - Kalite Belgelerimiz - Sertifika - 5

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk Politikamız  ve İlkelerimiz

İZBAŞ olarak kendi çalışanlarımız ve bölge içinde faaliyet sürdüren tüm firma çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak öncelikli hedefimizdir.

İş etiği anlayışımız gereğince;  bölgemiz  içinde Tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlük sağlanmasını hedefleriz. Bu bağlamda yolsuzluğun, rüşvetin, şantaj vb gibi davranışların tamamı kesinlikle yasak olup, çalışan el kitaplarımız ve disiplin prosedürlerimizce güvence altına alınmıştır.

Değerlerimiz çervevesinde bulunan çevreye saygı prensibimiz gereğince bölgemiz içinde bulunan Atık Su Arıtma, Solar Kurutma tesislerimiz, Atık Toplama ve Düzenli Depolama Sahalarımızın yanı sıra uygulamaya almayı planladığımız projeler ile bölge içindeki tüm faaliyet alanlarımıza uygun düzeyde çevresel etkileri yönetir ve bu etkileri en az noktaya indirecek iyileştirme çalışmalarında bulunuruz. Çevresel politikalarımızın sürdürülebilirliği  ‘ ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ ile de koruma altında tutulmaktadır.

İnsana saygı prensibimiz gereğince yalnızca çalışanlarımız için değil sosyal faydanın ülke geneline yayılması için şirket olarak sosyal ve toplumsal faaliyetlerin önemine inanırız. Yapmış olduğumuz faaliyetlere çalışanlarımızın katılımını teşvik eder, faaliyet raporlarımızda yayınlarız.

Kars Arpaçay Okul Yardımı

KVKK Aydınlatma Metni

İzbaş İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla İzbaş İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebebi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda gösterilen kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) dahilinde; İzbaş İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu ve bu verilerin işlenme amaçlarının detaylarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.

A. KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları (Kişi Grupları)

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Çalışan

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Tedarikçi Yetkilisi

Hissedar/Ortak

Ziyaretçi

Tedarikçi Çalışanı

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Veli / Vasi / Temsilci

Habere konu kişi

Çalışan Adayı

Stajyer

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form - Belge

Belge Aslı

E-Posta - Yurtdışı

E-Posta - Yurtiçi

Hard Copy

Belge Yönetim Yazılımı

Muhasebe Programı

Excel Programı

Web Tabanlı Yazılım

Özel Entegrasyon Programı

El yazısı

Yazılım Programı - Yurtiçi

Bilgisayar Ortamı

Şifreli Dosya

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Diğer - Fesih İşlemlerinin Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Diğer - İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Hukuki Sebepler

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Kanunlarda Öngörülmesi Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı

B. DİĞER KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları (Kişi Grupları)

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kamu Görevlisi

Raportör

Santral - Telefon Çağrı Görüşmesi Tarafı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Doktor

İşyeri Hekimi

İnternet Sitesi Ziyaretçi

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form - Belge

Belge Aslı

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Kanunlarda Öngörülmesi Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dahilinde, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

A. KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Aktarım Yapılan Taraflar

KİŞİ GRUPLARI

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Çalışan

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Tedarikçi Yetkilisi

Hissedar/Ortak

Ziyaretçi

Tedarikçi Çalışanı

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Veli / Vasi / Temsilci

Habere konu kişi

Çalışan Adayı

Stajyer

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Tedarikçiler

Diğer - Mali Müşavir - Muhasebe

Diğer - Hukuk Müşaviri

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Diğer - Şirket Vekili, Mali Müşavir

Tedarikçiler

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Yasal Yükümlülük

Mahkeme Emri

 

Hukuki Sebepler

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Yükümlülük ve taahhütlerin yerine getirilmesi için zorunlu olması

Yasal Düzenleme

 

B. DİĞER KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Aktarım Yapılan Taraflar

KİŞİ GRUPLARI

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Kamu Görevlisi

Raportör

Santral - Telefon Çağrı Görüşmesi Tarafı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Doktor

İşyeri Hekimi

İnternet Sitesi Ziyaretçi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Diğer - Şirket Vekili, Mali Müşavir

Tedarikçiler

Diğer - Hukuk Müşaviri

Diğer - Mali Müşavir - Muhasebe

 

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Yasal Yükümlülük

 

Hukuki Sebepler

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Yasal Düzenleme

Yükümlülük ve taahhütlerin yerine getirilmesi için zorunlu olması

 

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Haklarınızı kullanmak için, www.izbas.net adresinde bir örneği bulunan veya Veri Sorumlusu adresinden fiziken alabileceğiniz, ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;

 • İzmir Serbest Bölgesi Panaz Mevkii Maltepe Köyü Menemen/İZMİR adresi (Veri Sorumlusu adresi) sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak “izbas@hs01.kep.tr” adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla gönderebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

İzbaş İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirket

İZBAŞ'ta Yatırım Yapmak İstiyorum

İZBAŞ'ın profesyonel ekibi size İzmir Serbest Bölgesinde yatırım yapmak için ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi vermeye hazırdır.

Formu doldurmak için tıklayınız

İZBAŞ İZMİR SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİ A. Ş. © 2022 | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.