KVKK Aydınlatma Metni

 

İZMİR SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)  10. maddesi Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü çerçevesinde İzmir Serbest Bölge Kurucu Ve İşleticisi A.Ş. (kısaca “İZBAŞ”) tarafından toplanan kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin detaylar ve kişisel verilerin gizliliği, temel hak ve meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında aydınlatma ve bilgilendirme yapılmaktadır.

 “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” kavramı yasal bir kavram olup, 6698 Sayılı Yasada bu kavram; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

İZBAŞ olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem veriyor, sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alıyoruz.

Bu bilgilendirme/aydınlatma metnini yayınlamaktaki amacımız; kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve yasal haklarınız konularında sizleri en açık şekilde bilgilendirmektir.

Aşağıda kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda önem taşıyan bilgiler ve kavramlar yer almakta olup bu kavramlar ile aydınlanmanızın tam olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 


    1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla İzmir Serbest Bölge Kurucu Ve İşleticisi A.Ş. (İZBAŞ) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 

     2. Kişisel Verileri İşleme Amaçları 

İZBAŞ, KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz;

 • Kuruluş ve Faaliyet amaçlarına uygun olarak Serbest Bölge içinde Hizmetlerin sunulması temel olmak üzere Serbest Bölge çatısı altında satın alma, satış, hizmet sunumu, kiralama işlemlerine bağlı iş süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Kurumsal Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Hizmetlerin sunulması ile ilgili bilgilendirmeler başta olmak üzere iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması,
 • Şirketin ticari, finansal ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kuruluşların ticari, hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini,
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Şirketin İnsan Kaynakları/İstihdam Politikalarının yürütülmesi ve İşe Alım ve İstihdam süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin icrası için bilgi verilmesi amaçlarıyla veri işleme şartları ve ilkeleri dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

      3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak; Ziyaretçi, Tedarikçi, Kurumsal Müşteri, Serbest Bölge Müdürlüğü yetkili ve çalışanlarından çağrı merkezi, telefon, e-posta, internet sitemiz gibi iletişim kanalları üzerinden otomatik olarak, İZBAŞ yetkilileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla hizmetin sunulması sırasında kullanılan matbu belge ve formlar üzerinden, İZBAŞ çalışan ve çalışan adaylarından e-posta veya fiziken başvuru ile alınan form ve belgeler, başvurunuzun kabul edilmesi halinde özlük dosyasına ve iş süreçlerine bağlı olarak oluşturulacak form ve kayıtlar ile otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanabilmektedir.

Sayılan bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ;

I) Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

II) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

III) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

IV) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

V) İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bu işleme şartların bulunmaması halinde açık rıza alınması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

      4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dâhilinde; Şirketimizin ticari, mali ve hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile ticari, mali ve hukuki işlerinin takibi ve kurumsal müşterilere hizmet sunulması amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş süreçlerinin bir gereği olarak iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, idari ve teknik kapsamda hizmet alınan kuruluş ve servislere, kurumsal müşterilerin talebi üzerine sunulacak hizmetler için çözüm ortaklarımız ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarılabilecektir.  

Şirketimiz, faaliyetleri kapsamında işletilmesini üstlendiği Serbest Bölge içinde yer alan İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü, İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ve bağlı oldukları TC Ticaret Bakanlığı ile kurumsal müşterilerin talebi üzerine sunulacak hizmetler için ticari faaliyet ve hizmetlerini yürütmektedir. Kişisel verileriniz, belirttiğimiz kurumlara  sunduğumuz hizmetlerin takibi/yürütülmesi sırasında paylaşılmaktadır. İşin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olarak bu veriler hem Şirketimiz hem de bağlı bulunduğumuz kamu kurumları tarafından işlenebilmektedir. 

Şirketimiz bünyesindeki kişisel verilerinize, yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar dahilinde yalnız yetki erişimine sahip çalışanlar tarafından görevlerini yerine getirmek amacıyla gereken ölçüde erişilebilmektedir.

 

      5. 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre Kişisel Veri Sahibi olarak 11. Maddede Sayılan Haklarınız;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etmedir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilen Başvuru Formu’nu doldurarak formun imzalı bir nüshasını İzmir Serbest Bölgesi Panaz Mevkii Maltepe Köyü Menemen/İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya güvenli elektronik imzalı olarak “izbas@hs01.kep.tr” (KEP) adresine iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin İZBAŞ tarafından işlenmesi konusunda detaylı bilgilere, www.izbas.net internet sitesinde yer alan İZBAŞ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

 

İzmir Serbest Bölge Kurucu Ve İşleticisi A.Ş.

Web: www.izbas.net

Mersis: 0470017219400016

Adres: İzmir Serbest Bölgesi Panaz Mevkii Maltepe Köyü Menemen/İZMİR