KVKK Veri Sahibi Başvuru Talep Formu

İZMİR SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA VERİ SAHİBİ BAŞVURU/TALEP FORMU

 

BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13.maddesi gereğince; 

İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.’

Bu nedenle, KVK Kanunu kapsamında  bir “veri sorumlusu” olan Şirketimiz’e yapabileceğiniz talep ve başvurularda ilgili kişi/başvuru sahibi olarak  işbu form ile aşağıdaki seçeneklerden biri kapsamında başvuru yapabilirsiniz;

1. Doğrudan başvuru sahibinin aşağıda yer alan şirket adresine gelerek T.C. Kimlik Kartı ibrazı ile kimliğini ispatlayarak başvuru yapması;

Fiili başvuru adresimiz; İzmir Serbest Bölgesi Panaz Mevkii Maltepe Köyü Menemen/İZMİR

2. Noter aracılığıyla başvuru yapılması veya iadeli taahhütlü mektupla Şirket iletişim adresimize iletilmesi yazılı başvuru iletilmesi; 

3. İşbu Talep ve Başvuru Formu’nu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan

“güvenli elektronik imza” ile imzalayarak izbas@hs01.kep.tr adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla göndermek suretiyle tarafımıza iletilmesi,

gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen yollar, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince “yazılıbaşvuru kapsamındadır. Kurul’un belirleyeceği başkaca diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce ilgililerine duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkragereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaşğı tarihten itibarenen kısa sürede ve en gotuz n içinde” ücretsiz olarak yanıtlanacaktır.  Ancak,  işlemin  ayrıca  bir maliyeti  gerektirmesi halinde,  Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesikmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan taranıza ulaştırılacaktır.

Bu başvuru  ve talebinizin niteliğine göre, sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araşrmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda haklı olarak  Şirketimiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASI VE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ BİLGİLERİN ALINMASI

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgilibaşvuru sahibini tamlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araşrmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

Belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaybilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amayla talep edilmektedir.

Ad Soyad                   :

TC Kimlik Numarası     : 

Doğum Tarih       :

E-posta                            :

(belirtmeniz halinde Size daha hızlı yanıt verebileceğiz)

Adres                              :

Cep Telefonu                 :

 

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Şirket’e ulaşğı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde Şirketimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. 

Sizden talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekecektir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Kanun’un 13/2 maddesinde belirtilen otuz (30) günlük süre duracak, işlemeyecektir.

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 Müşteri

 Ziyaretçi

İş ortağı

Diğer: ………………........

Kurumumuz içerisinde görüşğünüz Birim/Kişi:………………….……………………………. 

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...… 

 

Eski Çalışan

Çalışğınız Yıllar : ........................

Diğer: .....................................

 İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih : ..................................................

 Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalışğınız firma ve pozisyon bilgisini

belirtiniz....................................................

  

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

……………………………………………………………………………………………………………………….....................................

……………………………………………………………………………………………………………………….....................................

……………………………………………………………………………………………………………………….....................................

……………………………………………………………………………………………………………………….....................................

……………………………………………………………………………………………………………………….....................................

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta veya KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeni halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐ Elden teslim almak istiyorum.

( Not: Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi sunulması gerekmektedir.) 

 

TALEP KONUSU HAKKINDA AÇIKLAMALAR  

Talep No

Talep Konusu

Seçiminiz (doldurmalısınız)

 

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmeistiyorum.

☐ Evet       

☐ Hayır 

2

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b)

☐ Evet       

☐ Hayır

3

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c)

☐ Evet       

☐ Hayır

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (ç)

☐ Evet       

☐ Hayır

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği şünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Düzeltilmesini  istediğiniz kişisel verinizi  "Seçiminiz"  alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini steren belgeleri  ek olarak gönderiniz.  (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d)

zeltilecek verim/lerim şunlardır;

6

a) Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını şünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e )

Sadece bir seçenek  işaretlenebilir.

☐ a

☐ b

7

Eksik ve yanlış işlendiğini şündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini  istediğiniz kişisel verinizi  "Seçiminiz"   alanına yazınız  ve doğru  ve tamamlayıcı bilgilerini steren belgeleri  ek olarak gönderiniz.  (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

zeltilecek verim/lerim şunlardır;

8

Kişisel  verilerimin  kanun  ve  ilgili  diğer  kanun  hükümlerine  uygun olarak işlenmiş  olmasına rağmen,  işlenmesini  gerektiren  sebeplerin ortadan kalktığını şünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede  kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de ;

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

 

Sadece bir seçenek  işaretlenebilir.

☐ a

☐ b

9

Şirketiniz  tarafından  işlenen  kişisel verilerimin  münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine   bir   sonuç   doğduğunu   şünüyorum.   Bu   sonuca   itiraz ediyorum.

Aleyhinize olduğunu  şündüğünüz  analiz sonucunu  "Seçiminiz"   alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri  ek olarak gönderiniz.

 

Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Veri;

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle  zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

Kanuna  aykırılığa  konu  olan  hususu  "Seçiminiz"   alanına yazınız  ve destekleyici  belgeleri  ek olarak  gönderiniz.   (Mahkeme  kararı,  Kurul  kararı, Maddi  zararın tutarını  steren  belgeler, gibi)

 

Kanuna/Aykırılığa Konu Olan Husus ;

 

Aşağıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanunun 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Adı Soyadı                     : 

Başvuru Tarihi  İmza    :

 

Not:  Başvuran vekil ise vekaletnamesini eklemesi  zorunludur. 

Veri Sahibi (İlgili Kişi) ile kanunun kabul ettiği bir bağ nedeniyle yapılmayan ve yasal bağ ispat edilmeyen başvurular başlıbaşına veri koruma ihlali ve/veya aktarma yasağı kapsamına gireceğinden  kabul edilmez, cevaplandırılmaz.

 

Veri sahibi başvuru talep formunu PDF formatında indirmek için tıklayınız