KVKK Veri Politikamız

 

İZMİR SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ AYDINLATMA METNİ

 

İş Bu Metin,   6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanununun ( KVKK)   10. Maddesi Gereği; Veri Sorumlusu Olarak İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu Ve İşleticisi A.Ş.’nin Kişisel Verilerinizi hangi amaçla ve ne şekilde işlediği hususunda aydınlatma yükümlülüğü nedeniyle hazırlanmıştır.

 

  • VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

Kanundaki ifadesi ile veri sorumlusunun tam ünvanı İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu Ve İşleticisi A.Ş.( İZBAŞ A.Ş. ) olup, iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

 

Posta Adresi  : Maltepe Köyü Panaz Mevkii  MENEMEN/İZMİR, TÜRKİYE

Telefon   : (0232) 842 63 11

E-Posta   : izbas@hs01.kep.tr

Web Adresi           : www.izbas.net

 

NEDEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

Kişisel Verileriniz, 6698 Sayılı KVKK’nun 4. Maddesinde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak yine aynı kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında aranan şartlarda işlenmektedir. Buna göre verilerin kullanıldığı belli başlı alanlar;

 

  • İş Sözleşmesi kurulurken ya da İş Sözleşmesinin devamı sırasında verilerin güncelliğinin korunması amacıyla,
  • İnsan Kaynakları Yönetimi Sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği,
  • İş başvurularında ilgili kişiye geri dönüş yapabilmek için,
  • Mahkemeler, Serbest Bölge Müdürlüğü, ilgili Emniyet ve Gümrük Birimleri başta olmak üzere Resmi Kurum ve Kuruluşlara bilgi vermek üzere,
  • 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin ve bunlara İstinaden çıkartılan Tebliğ ve Genelgelerin zorunlu kıldığı haller başta olmak üzere kanunların açıkça düzenlediği hallerde,
  • Serbest Bölge giriş ve çıkışlarında mevzuat gereği ziyaretçilerimizden,
  • İZBAŞ A.Ş.’nin ticari faaliyetlerini yürütebilmesi amacı ile

 

Kişisel Verileriniz işlenmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLİR?

KVKK’nun 8. Maddesi gereği Kişisel Veriler, ilgili kişinin Açık Rızası olmaksızın aktarılamaz. Ancak, KVKK’ Nın 5. Maddenin 2. Fıkrasnda belirtilen hallerde Veri Sorumlusu İZBAŞ A.Ş. Kanun Gereği ilgiliden açık rıza aramaz.

İZBAŞ A.Ş. veri içeriklerinin aktarılmasında yeterli önlemleri almak zorundadır.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

İZBAŞ A.Ş. tarafından Kişisel Verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi; KVKK’ Nın 5. Ve 6. Maddesinde belirtilen Açık Rıza (Açık Rıza aranmayan 5. maddenin 2. Fıkrası ile 6. Maddenin 3. Fıkrasında düzenlenen hallerde İZBAŞ A.Ş.’nin Kişisel Veri İşleyebilme Hakkı Saklıdır)  kanunlarda açıkça düzenlenmesi,  bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halleridir.

 

Kişisel Veriler,

İZBAŞ A.Ş.’ne yapılan iş başvuruları sırasında tarafınızdan sözlü, yazılı, elektronik ortamda verilen bilgiler,

İZBAŞ A.Ş.’nin faaliyet konuları ile ilgili olarak kullanıcı firmalara vermiş olduğu hizmetler nedeni ( Elektrik, Su, Haberleşme, Yemek Vb.) ile kullanıcı firmalardan talep ettiği bilgiler,

Ruhsat işlemleri sırasında kullanıcı firmaların talebine istinaden verilen bilgiler

İZBAŞ A.Ş. ile aranızdaki ticari faaliyet öncesi, kurulması ve devamında gerek kendiliğinizden gerek İZBAŞ A.Ş.’nin talebi ile verdiğiniz bilgiler,

Bölgeye giriş ve çıkışlarda tarafınızdan verilen ya da talep edilen bilgiler

Bölgeye girişlerde aranan Giriş İzin Belgesi, Görev Kartı, Araç Giriş Kartı alabilmek için verilen bilgiler aracılığı ile toplanmaktadır.

Bu bilgiler bir form doldurulması, telefon görüşmesi, web sitesi, Veri Entegrasyonu yoluyla ya da Kamera Çekimi vasıtasıyla, sözlü, yazılı ve elektronik ortamda talep halinde ya da kendiliğinden tarafınızdan verilmektedir.

 

KANUNDA DÜZENLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Bu Haklarınız KVKK Madde 11’de düzenlenmiş olup buna göre; herkes, Veri Sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili  Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerin İşlenme Amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin Silinmesini veya Yok Edilmesini isteme, (D) ve (E) Bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Haklarınızı kullanmak için www.izbas.net  adresimizdeki Başvuru Formu’nu doldurarak İZBAŞ İzmir  Serbest Bölge Kurucu Ve İşleticisi A.Ş.’Ye yazılı olarak başvurabilirsiniz. Başvuru formunuzun ıslak imzalı bir örneğini Maltepe Köyü Panaz Mevkii  MENEMEN/İZMİR  adresine teslim etmeniz gerekmektedir.

Ayrıca şirketimizin izbas@hs01.kep.tr adresinden elektronik imza ile gönderebilirsiniz.

Başvurularınız en geç 30 Gün içerisinde ücretsiz Sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, kurulca belirtilen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilebilecektir.